Головна / Третейський суд / Правоустановчі документи / Положення ПТС "Україна-Захід"

Положення про Постійно діючий третейський суд при Універсальній товарній біржі «Україна-Захід»

Затверджено рішенням біржової ради № 11 від 1.02.2006 р. Універсальної товарної біржі «Україна-Захід»

Зареєстровано Рівненським обласним Управлінням юстиції 13 березня 2006 року Свідоцтво № 05-П.Т.С.

Положення про Постійно діючий третейський суд при Універсальній товарній біржі «Україна-Захід»

Стаття 1. Загальні положення

1.Постійно діючий третейський суд при Універсальній товарній біржі «Україна-Захід» (далі — третейський суд) створено для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин. Сторонами спорів є члени Універсальної товарної біржі «Україна-Захід» та інші фізичні та юридичні особи, які не являються членами біржі.

2.Третейський суд є самостійним, недержавним, незалежним, Постійно діючим третейським судом, що здійснює свою діяльність згідно з Законом України «Про третейські суди», Регламентом Постійно діючого третейського суду при Універсальній товарній біржі «Україна-Захід», та цим Положенням.

3. Третейський суд не є юридичною особою і здійснює свою діяльність при Універсальній товарній біржі «Україна-Захід», що зареєстрована Виконавчим комітетом Кузнецовської міської ради Рівненської області 20.05.2004 року (номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 606 120 0000 000076), яка є засновником третейського суду. Матеріально-технічне забезпечення діяльності третейського суду здійснює його засновник, який, зокрема, набуває майно для використання його третейським судом, створює необхідні нормальні умови роботи третейського суду, здійснює кадрове забезпечення третейського суду, інше.

4. Всі платежі, що надходять відповідно до Регламенту третейського суду в зв’язку із здійсненням Третейським судом своєї діяльності, зараховуються на банківський рахунок Універсальної товарної біржі «Україна-Захід» .

5. Бухгалтерський облік і статистичну звітність результатів діяльності третейського суду у відповідності до чинного законодавства веде його засновник. 6. Утворення і діяльність третейського суду та здійснення фізичною особою повноважень третейського судді не є підприємницькою діяльністю. Надходження третейського суду, третейського судді, що пов’язані з вирішенням спору третейським судом відповідно до Закону України «Про третейські суди», не є доходами від здійснення підприємницької діяльності.

7. Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» сприяє самостійності і незалежності суду. Третейський суд, в особі / через Універсальну товарну біржу «Україна-Захід», вправі оскаржити будь-які протиправні дії та бездіяльністю третіх осіб, в т.ч. державних органів, установ, організацій, а також рішення (постанови, ухвали) судів всіх рівнів, що перешкоджають діяльності третейського суду, його суддів, або порушують права учасників третейського розгляду.

8. Місцезнаходження третейського суду є: 34400, мікрорайон Будівельників, 18, корпус 3, к. 39, місто Кузнецовськ Рівненської області, Україна.

9. Листування із судом може здійснюватись за його місцезнаходженням або за адресою, що вказується / доводиться третейським судом учасникам третейського розгляду.

Стаття 2. Завдання та основні принципи діяльності третейського суду

1. Завданням третейського суду є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб — сторін третейського розгляду. Основним принципом діяльності третейського суду є вирішення конфліктів на засадах довіри сторін передати спір на розгляд третейського суду задля врегулювання спору мировою угодою або шляхом винесення судом справедливого та розумного рішення. Третейський суд не може відмовити у третейському розгляді спору відповідно до чинного законодавства України жодній особі, якщо спір підпадає під його компетенцію і зацікавленими в третейському розгляді спору сторонами дотримано всі процесуальні вимоги, передбачені Регламентом третейського суду і Законом «Про третейські суди».

2. Третейський суд утворюється та діє на принципах законності, незалежності третейських суддів та підкорення їх тільки законові; самоврядування; добровільності утворення Третейського суду та добровільної згоди третейських суддів на їхнє призначення чи обрання у конкретній справі; рівності всіх учасників третейського розгляду перед законом і третейським судом; змагальності сторін, свободи в наданні ними третейському суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; арбітрування; всебічності, повноти та об’єктивності вирішення спорів, сприяння сторонам у досягненні ними мирової угоди на будь-якій стадії третейського розгляду; обов’язковості для сторін рішень третейського суду.

3. До третейського суду можуть за третейською угодою сторін передаватись на вирішення будь-які спори, що виникають із цивільних та господарських правовідносин, незалежно від того, носять вони чи ні договірний характер, крім випадків, передбачених законом. Третейський суд відповідно до закону не розглядає: — справи у спорах про визнання недійсними нормативно-правових актів; — справи у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов’язаних із задоволенням державних потреб; — справи, пов’язані з державною таємницею; — справи у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, крім справ у спорах, що виникають із шлюбних контрактів (договорів); — справи про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом; — справи, однією із сторін в яких є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, державна установа чи організація, казенне підприємство; — інші справи, які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно судами загальної юрисдикції або Конституційним Судом України; — справи, коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України.

4. Порядок звернення юридичних та фізичних осіб до третейського суду, процедура процесуального провадження в третейському суді та порядок виконання рішень третейського суду визначаються Регламентом суду та Законом України «Про третейські суди» , що є обов’язковим для третейського суду та сторін, що виявили бажання передати спір на вирішення третейського суду.

5. Спір може бути переданий на розгляд третейського суду за наявності між сторонами третейської угоди, яка відповідає вимогам Закону України «Про третейські суди».

6. Спір може бути переданий на вирішення третейського суду до прийняття компетентним судом рішення у спорі між тими ж сторонами, з того ж предмета і з тих самих підстав.

7. Рішення третейського суду виконуються сторонами добровільно у встановлені ним строки. Якщо строк виконання в рішенні не зазначено, воно підлягає негайному виконанню. Не виконані в строк рішення виконуються відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 3. Організаційна структура третейського суду. Органи самоврядування третейських суддів.

1. Третейський суд складається з голови Третейського суду, третейських суддів, а також секретаріату, який складається із секретаря третейського суду, інших працівників секретаріату, кількість та склад яких, визначається головою суду. Склад третейського суду формується шляхом обрання Біржовою радою Універсальної товарної біржі «Україна-Захід» третейських суддів за їх попередньою згодою, список яких затверджується рішенням Біржової ради. Третейські судді не є посадовими особами.

2. Голова третейського суду обирається та знімається з посади Біржовою Радою Універсальної товарної біржі «Україна-Захід» з числа третейських суддів третейського суду, зазначених в затвердженому Засновником списку, строком на п’ять років. Рада суддів третейського суду має право висловити голові суду недовіру, подавши відповідне подання Біржовій Раді Універсальної товарної біржі «Україна-Захід», яке має бути розглянуто Біржовою Радою негайно. На час відсутності Голови суду або тимчасового припинення його повноважень, повноваження Голови суду виконує тимчасово обраний Біржовою Радою голова третейського суду з числа суддів третейського суду. У разі невиконання чи неналежного виконання третейським суддею, в т.ч. головою суду, своїх обов’язків без поважних причин, його повноваження можуть бути призупинено Біржовою Радою аж до звільнення.

3. Голова третейського суду: організовує діяльність третейського суду; визначає склад третейських суддів або третейського судді по конкретній справі, з урахуванням статті 9 Регламенту Постійно діючого третейського суду при Універсальній товарній біржі «Україна-Захід»; визначає підсудність поданих стороною матеріалів третейському суду та в разі наявності підстав повертає матеріали заявникові; контролює виконання третейськими суддями третейського суду положень Регламенту та вживає заходів до усунення виявлених порушень; представляє третейський суд у стосунках з юридичними та фізичними особами, в т.ч. у державних та юрисдикційних органах — від імені Засновника на підставі довіреності, в тому числі підписує від імені третейського суду листи, заяви, звернення, інші документи; здійснює інші повноваження, передбачені законом, Регламентом третейського суду та цим Положенням. Голова третейського суду має право: — бути третейським суддею у вирішенні спорів третейським судом; — використовувати за призначенням майно третейського суду, отримувати гонорар за здійснюваний ним третейський розгляд; — вирішувати всі інші питання діяльності третейського суду відповідно до його Регламенту та закону, за винятком питань, вирішення яких віднесено законом та цим Положенням до компетенції Засновника або Ради суддів третейського суду.

4. Третейський суд може розглядати справи в складі одного третейського судді або в будь-якій непарній кількості третейських суддів. Третейські судді не є представниками сторін. Третейським суддею може бути обрана (призначена) особа, яка прямо або опосередковано не заінтересована у результаті вирішення спору, а також має необхідні знання, досвід, ділові та моральні якості, необхідні для вирішення спору. Третейськими суддями не можуть бути особи, які не досягли повноліття та особи, які перебувають під опікою чи піклуванням, особи, які мають судимість, особи, визнані у судовому порядку недієздатними, особи, які не мають відповідної кваліфікації, обов’язковість якої визначена Регламентом третейського суду.

5. Органом самоврядування третейських суддів третейського суду є Рада суддів третейського суду (по тексту — Рада суддів), до складу якої входять усі третейські судді відповідно до списку, затвердженого Засновником. Рада скликається Головою третейського суду як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як третини від загальної кількості третейських суддів Третейського суду. Рада суддів третейського суду скликається у міру необхідності. Рада суддів є повноважною, якщо на ній присутні не менш як дві третини від загальної кількості третейських суддів Третейського суду. Рішення суддів є прийнятими в разі, якщо за них проголосувала більшість із третейських суддів, присутніх на зборах. Порядок ведення зборів Ради суддів та порядок денний зборів визначається Головою третейського суду. До порядку денного включаються також будь-які питання, якщо цього вимагають не менше як 1/3 від загальної кількості третейських суддів. Рада суддів: — обговорює питання, що стосуються внутрішньої діяльності третейського суду чи роботи конкретних третейських суддів та приймає з цих питань рішення, за виключення рішень, які віднесені до компетенції Засновника; — подає на розгляд Засновника клопотання про виключення зі списку третейських суддів третейського суду осіб, які не виконують своїх обов’язків без поважних причин, чи за наявності обставин, які роблять виконання особою обов’язків третейського судді неможливим; — здійснює аналіз практики правозастосування при розгляді спорів третейським судом; — обирає делегатів на Всеукраїнський з’їзд третейських суддів, який є вищим органом третейського самоврядування.

6. Секретаріат третейського суду очолюється секретарем третейського суду. Секретар Третейського суду та співробітники секретаріату призначається наказом директора Універсальної товарної біржі «Україна-Захід» за поданням Голови третейського суду. Секретар організовує діловодство та виконує інші функції, передбачені Регламентом третейського суду. При здійсненні покладених на нього функцій секретар підпорядковується голові третейського суду.

Стаття 4. Підстави та порядок припинення діяльності третейського суду

1. Діяльність третейського суду припиняється у випадку: а) припинення діяльності (ліквідації) засновника третейського суду у встановленому законодавством порядку. б) винесення компетентним судом рішення про анулювання реєстраційного свідоцтва третейського суду у випадках, встановлених Законом України «Про третейські суди». в) прийняття Універсальної товарною біржою «Україна-Захід» рішення про припинення діяльності (ліквідації) суду. г) наявності інших обставин, встановлених законодавством України.

2. Рішення Засновника щодо припинення діяльності третейського суду публікується та надсилається органу, що здійснював державну реєстрацію третейського суду.